Обучения

ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА

mainadmin No Comments

Всички служители в СОНИК СТАРТ сa включени в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното работно място, професионални компетенции и проблематика, която срещат в работата си.

В периода 10-13 септември 2017 г. в с. Кранево, в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017г., екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг участва в поредното от предвидените обучения в подкрепа на професионалната дейност и резултативността в работата. С обучители гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен център за деца, се разгледаха се темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Обучителните дни завършиха с провеждането на тиймбилдинг, подготвен от ръководството, за да се затвърди екипността и творческия ентусиазъм в работата на специалистите.

20170912_151605
20170910_160708
20170912_151555
;dsvg
20170912_151629
20170912_151634
20170912_152158
jhfsa
jjsjsjs
jz;vdd
ljldsd
ljlfz

ОБУЧЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

mainadmin No Comments

На 14-15 юли 2017г. екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг премина обучение, с теми: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с /водеща фигура на детето и Техники за справяне с АВТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“.

По време на обучителните дни, екипът подробно се запозна с методи за работа с хиперактивни деца и техники за справяне с АВТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства. Обсъдени са трудностите и добрите практики в процеса на работа с хиперактивни и автоагресивни лица; способи, начини на овладяване и лечение.

Обучението способства надграждането на знания и умения на служителите, необходими в практическата работа за адекватно и навременно отговаряне на нуждите на потребителите; осигуряване на професионална и ефективна подкрепа.

hzfljg;
ljf
ljglsd

„ПОЗИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ – ОБУЧЕНИЕ

mainadmin No Comments

На 11 април се проведе второто от заложените в Обучителната програма на ЦНСТДМУ – Червен бряг обучение за 2017г., на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“.

В обучението взе участие целият екип на услугата. Участниците подробно се запознаха с темата, като задълбочиха познанията си по отношение на: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“; „Представа за позитивно поведение“; „Позитивно възпитание и мотивация“; „Ненасилствена комуникация“; „Активно слушане – основен елемент в общуването между служители и деца/младежи/“; „Дисциплината – знак за обич“; „Вниманието и детето/младежа“; „Интерактивно обучение и възпитание“ и други, важни в практическата дейност теми.

jljls

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА

mainadmin No Comments

Екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг премина две от заложените обучения в Обучителната програма на СОНИК СТАРТ за 2016г.

Обучението се проведе в гр. Левски на 04 – 05 ноември 2016г. с обучител: Ивайло Миланов, и разгледа темите: „Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и „Техники за работа със СЕМЕЙСТВА, които не осъзнават нуждата от ПОДКРЕПА“.

През двата обучителни дни се обсъдиха множество техники, способстващи ефективно общуване с потребителите, установяването на доверие с тях, както и задълбочаването на разбирането относно различните начини на мислене, изразяване и възприемане. Дискутираха се различни модели, които биха могли да насочат недоброволните потребители (които отричат наличието на проблем) за постигане на възможната промяна. Всички екипи, участващи в обучението, в т.ч. и екипът на ЦНСТДМ – Червен бряг, се включиха активно, а обучението завърши с обратна връзка.

Интерактивните методи, използвани в обучението, подпомогнаха усъвършенстването на знанията и уменията на специалистите, съответно, способстваха за подобряване ефективността на работа със специфичните проблеми и конкретните потребности на деца и семейства, които намират подкрепа в социалната услуга.

;dk;aslk;;a
jdjdjd
jjjjjjd
kgkkgkg
lajfljlf