За нас

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – Червен бряг е социална услуга от резидентен тип, разкрита от Община Червен бряг по Проект BG161PO001/1.1-12/2011/006, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“ и иницииран с помощта на програма “Регионално развитие”.

На 27.06.2016г. между СОНИК СТАРТ и Община Червен бряг се сключи Договор №98-00-1025 за управление на социални услуги, въз основа на който социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ (ЦНСТДМУ) се предоставя за управление на СОНИК СТАРТ, считано от дата 01.08.2016г.

В СОНИК СТАРТ традиционното предоставяне на социални услуги е преплетено с новаторство и амбиция, което предопределя резултатите от работата като качествени и трайни. Залегналият подход в организацията определя работата като динамична, нетипична, твърде разнообразна и понякога повече от предизвикателна. Приоритет е търсенето и залагането на иновативни решения, творчески, активен и атрактивен подход.