За екипа

ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА – МИЛЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Ръководи дейността на Центъра и на екипа от възпитатели и специалисти в подкрепа на деца и младежи, настанени в ЦНСТДМУ Червен бряг. Отговаря за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Оказва методическа подкрепа на екипа. Осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и младежите в Центъра.

МИЛАДИН РАДУЛОВ
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Координира работата на екипа по случаите. Отговаря за пряката социална работа, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и младежите и подготвя план за работа. Води индивидуални и групови сесии и извършва мобилна социална работа. Осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и младежи в Центъра.

ДИНКА ВУТУВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа на децата и младежите. Участва в тяхното възпитание и образование, подпомага правилното организиране на свободното им време, изграждането на навици и умения за самообслужване, хранене, почивка, хигиена. Води документация, свързана с предоставянето на социалната услуга.

ИРЕНА СИМЕОНОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Организира медицинското обслужване на децата и младежите, наблюдава тяхното здравословно състояние и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си.

ЦВЕТАНА ТАНКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите. Участва в тяхното възпитание и образование, подпомага правилното организиране на свободното им време, изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена. Води документация, свързана с предоставянето на социалната услуга.

МАРИЕТА ВЕЛЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа на децата и младежите. Участва в тяхното възпитание и образование, подпомага правилното организиране на свободното им време, изграждането на навици и умения за самообслужване, хранене, почивка, хигиена. Води документация, свързана с предоставянето на социалната услуга.

МАРИЕЛА НИКОЛОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа и участва във възпитанието и образованието на децата и младежите. Подкрепя правилното организиране на тяхното свободно време, както и изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена.

МАРГАРИТА ПАВЛОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите. Участва във тяхното възпитание и образование, като подпомага и правилното организиране на свободното време, изграждането на навици и умения, стимулиране развитието на децата и младежите.

ЦЕЦА ХРИСТОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите, като работата й е насочена към подкрепа на възпитателния и образователния процес на децата, подпомагане организацията на свободното им време, както и изграждането на различни навици и умения за самообслужване, хранене, почивка, лична хигиена и др.

СВЕТЛА БУСЕРСКА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите, като работата й е насочена към подкрепа на възпитателния и образователния процес на децата, подпомагане организацията на свободното им време, както и изграждането на различни навици и умения за самообслужване, хранене, почивка, лична хигиена и др.

ДИАНА МАРИНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите, като работата й е насочена към подкрепа на възпитателния и образователния процес на децата, подпомагане организацията на свободното им време, както и изграждането на различни навици и умения за самообслужване, хранене, почивка, лична хигиена и др.