За екипа

ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА – МИЛЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Ръководи дейността на Центъра и на екипа от възпитатели и специалисти в подкрепа на деца и младежи, настанени в ЦНСТДМУ Червен бряг. Отговаря за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Оказва методическа подкрепа на екипа. Осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и младежите в Центъра.
МИЛАДИН РАДУЛОВ
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Координира работата на екипа по случаите. Отговаря за пряката социална работа, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и младежите и подготвя план за работа. Води индивидуални и групови сесии и извършва мобилна социална работа. Осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и младежи в Центъра.
ЕВГЕНИЯ БОЦОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Организира медицинското обслужване, наблюдава здравословното състояние на децата и младежите. При необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си. Изпълнява назначенията, предписани от лекар, прави превръзки, раздава лекарства и извършва други манипулации.
ИРЕНА СИМЕОНОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Организира медицинското обслужване на децата и младежите, наблюдава тяхното здравословно състояние и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си.
ЦВЕТАНА ТАНКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите. Участва в тяхното възпитание и образование, подпомага правилното организиране на свободното им време, изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена. Води документация, свързана с предоставянето на социалната услуга.
БОЙКА ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите. Участва във възпитателния и образователния процес и подпомага правилното организиране на свободното време и изграждането на навици и умения.
МАРИЕЛА НИКОЛОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Осигурява индивидуална подкрепа и участва във възпитанието и образованието на децата и младежите. Подкрепя правилното организиране на тяхното свободно време, както и изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена.
МАРГАРИТА ПАВЛОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите. Участва във тяхното възпитание и образование, като подпомага и правилното организиране на свободното време, изграждането на навици и умения, стимулиране развитието на децата и младежите.
ЦЕЦА ХРИСТОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите, като работата й е насочена към подкрепа на възпитателния и образователния процес на децата, подпомагане организацията на свободното им време, както и изграждането на различни навици и умения за самообслужване, хранене, почивка, лична хигиена и др.
СВЕТЛА БУСЕРСКА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите, като работата й е насочена към подкрепа на възпитателния и образователния процес на децата, подпомагане организацията на свободното им време, както и изграждането на различни навици и умения за самообслужване, хранене, почивка, лична хигиена и др.
ДИАНА МАРИНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите, като работата й е насочена към подкрепа на възпитателния и образователния процес на децата, подпомагане организацията на свободното им време, както и изграждането на различни навици и умения за самообслужване, хранене, почивка, лична хигиена и др.